Organizace školy

Podmínky přijímání dětí do MŠ


§ 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

1) MŠ organizuje předškolní vzdělávání pro děti od 3 do 6 let věku.

2) Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti k přijetí dítěte - z pravidla v měsíci květnu, oznámeno na vývěskách MěÚ Hlučín, na budově školy a v Hlučínských novinách jeden měsíc předem. Žádosti o přijetí podávají pouze zákonní zástupci dětí.

3) Ředitelka MŠ stanoví 3-měsíční zkušební pobyt dítěte v MŠ.

4) Ředitelka MŠ rozhoduje ve správním řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 3.

5) Do MŠ jsou přijímány pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním a mají o této skutečnosti doklad.

6) Kritéria, podle kterých se řídí ředitelka školy při přijímání dětí v dané posloupnosti:

  • povinně budou přijímány děti pětileté a čtyřleté ze spádové oblasti MŠ na celodenní docházku
  • děti s trvalým pobytem v obci na celodenní docházku
  • věk dítěte - dovršení 3 let věku

Vnitřní směrnice-úplata za předškolní vzdělání v MŠ

Mateřská škola Hlučín, Cihelní, příspěvková organizace /dále jen MŠ/ vydává na základě ustanovení §123 odst.4, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším odborným a jiném vzdělání (Školský zákon) a § 6 vyhlášky MŠMT č.14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání tuto směrnici:


I. část: Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví splatnost a výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ /dále jen „úplata“/, možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty.


II. část: Plátci úplaty
Úplaty jsou povinni hradit rodiče nebo jiní zákonní zástupci dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání v MŠ, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku. Dětem v posledním ročníku MŠ, které v období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendářního roku dovršily 6 let věku nebo dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky se poskytuje vzdělávání bezúplatně.


III. část: Výše a splatnost úplaty
Základní částka se stanoví při přijetí dítěte do MŠ a k 1.září příslušného kalendářního roku.
 

1) Základní částka úplaty se stanoví na jedno dítě takto:

Mateřská škola Hlučín-Cihelní           400,- Kč/ měsíc    2021/2022

2) Měsíční výše úplaty není závislá na skutečné délce pobytu dítěte v MŠ. Plátcům nevzniká nárok na vrácení poměrné části zaplacené úplaty při nepřítomnosti dítěte v MŠ.

3) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne s plátcem dítěte jiný termín úhrady.

4) Rodiče nebo jiní zákonní zástupci dětí si zřídí účte u banky, ze které bude převedena úplata na daný měsíc na účet MŠ. Pokud budou tito platit složenkou nebo hotově – jen ve výjimečných případech – dohodnou se s ředitelkou školy. Plátci obdrží číslo účtu, variabilní a specifický symbol dítěte v uvedenému převodu platby.
5) Pokud dítě nebude přítomno v MŠ z důvodu pozdějšího nástupu do MŠ /září a další měsíce daného kalendářního roku/, nemoci, pobytu v léčebném nebo zdravotnickém zařízení a v měsíci červenci či srpnu po dobu celého jednoho kalendářního měsíce snižuje se částka úplaty na základě písemné žádosti, kterou si vyzvednou zákonní zástupci v MŠ, u měsíců červenec a srpen podat písemnou žádost nejpozději 30 dnů předem:

Úplata na toto období činí 200,- Kč/měsíc
Pokud byla plátcem převedena na účet MŠ celá část úplaty na daný měsíc, bude vrácena a vyúčtována za období září až leden do 15.února a období únor až srpen do 15.září daného školního roku.

6) V době hlavních prázdnin, pokud je v MŠ provoz v měsíci červenci či srpnu, jsou plátci MŠ povinni zaplatit úplatu za dítě přítomné v MŠ převodem z účtu, složenkou nebo hotově:

Úplatu ve výši 400,- Kč/měsíc

Úplata o hlavních prázdninách nevzniká, pokud je celý měsíc červenec či srpen MŠ uzavřena – nemá provozIV. část: Prominutí úplaty
Úplatu podle části III. této vnitřní směrnice neplatí zákonný zástupce dítěte:

  • Nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče

Spolu s podáním „Žádostí o osvobození“, kterou si vyzvednou zákonní zástupci v MŠ, jsou tito povinni prokázat každé kalendářní čtvrtletí.

V. část: Sankce
Pokud rodiče nebo jiný zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání v MŠ, obdrží 1. Upomínku. Při obdržení 2. Upomínky ředitelka oznámí zákonnému zástupci rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání jeho dítěte v MŠ v souladu s § 35 odst, 1 písmeno d) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (Školský zákon).

VI. část: Účinnost
Tato vnitřní směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2009

 

 

Soubory ke stažení

Skolni rad MS Hlucin,Cihelni- nový.pdf Skolni rad MS Hlucin,Cihelni- nový.pdf 226 kB

Fotogalerie roku 2024