Školní vzdělávací program

Poznáváme náš svět (název programu)

Školní vzdělávací program a školní řád je k nahlédnutí v šatnách jednotlivých tříd MŠ. 


Naše cíle:
 

 1. Všemi dostupnými prostředky a profesionálním chováním zajistit dětem klidnou, radostnou a pohodovou atmosféru v mateřské škole
 2. Zaměřit se na rozvoj řečových schopností, jazykových a komunikativních dovedností
 3. Klást důraz na rozvoj pohybových aktivit a rozvoj fyzických zdatností, s cílem podporovat zdraví dětí

Při tvorbě obsahu jsme vycházely z námětů odborných publikací, zejména pak z metodických publikací Rok s barevnými kamínky, Kafomet pro MŠ, Rok v MŠ a jiných odborných materiálů. Využily jsme rovněž poznatky ze vzdělávacích akcí pedagogů, dbaly jsme, aby se při tvorbě TVP uplatnilo prožitkové a kooperativní učení, spontánní a didaktické činnosti a řízené činnosti. Především jsme pak vycházely z analýzy a vlastních podmínek školy. Náš vzdělávací obsah byl tvořen tak, aby se v něm uplatnily dovednosti a zkušenosti našich pedagogů, aby je inspiroval a motivoval k práci s dětmi a neomezoval jejich pedagogickou tvořivost. Celý obsah je tvořen tak, aby děti bavil, podporoval jejich zvídavost a potřebu vzdělávat se.

Obsah je zpracován do 4 integrovaných bloků:
 

 • Podzimní hry a činnosti
 • Zimní hry a činnosti
 • Jarní hry a činnosti
 • Letní hry a činnosti

Tématické náměty:

        1.téma:    Doma a ve škole
        2.téma:    Podzim na zahradě, poli a v lese
        3.téma:    Když padá listí
        4.téma:    Zima na horách a v dolinách
        5.téma:    Zimní počasí a živočichové
        6.téma:    Co děláme celý den
        7.téma:    Voláme sluníčko
        8.téma:    Mláďátka
        9.téma:    Máme se rádi s mámou a s tátou
      10.téma:    Lidé a věci kolem nás


V TVP má každý integrovaný blok určeny své záměry, činnosti a očekávané výstupy, které jsou přizpůsobeny věku a individuálním schopnostem dětí. Prolínají se do 5 vzdělávacích oblastí - biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Tyto oblasti jsou nazývány:

 1. Dítě a jeho tělo
 2. Dítě a jeho psychika
 3. Dítě a ten druhý
 4. Dítě a společnost
 5. Dítě a svět                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Fotogalerie roku 2024