O Mateřské škole

 

Mateřská škola zahájila činnost v roce 1979.

Od roku 2003, kdy se škola stala příspěvkovou organizací dle zřizovací listiny, zní úplný název Mateřská škola Hlučín, Cihelní, příspěvková organizace. Objekt školy se skládá ze 6 tříd s kapacitou 150 dětí, školní jídelny a prádelny. Činnost jídelny byla v rámci polocentralizace stravování ukončena k 31.12.2006. Od září 2007 je v provozu výdejna stravy včetně školní jídelny pro děti. Od 1.února roku 2012 je otevřen zcela nový pavilon, financován z dotačního titulu EU a Města Hlučín. Nachází se zde 2 nové třídy s kapacitou 50 dětí včetně vybavení a pomůcek.

  Škola vykonává činnost: 1) Hlavní

a) výkon činnosti mateřské školy dle zákona č.561/2004 Sb. „o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání“(školský zákon)

                 

                                          2) Doplňkovou

a)  výuka cizích jazyků

b)  provozování prádelny

 

Výchovná činnost se odvíjí od Rámcového vzdělávacího programu, z něhož byl vypracován Školní vzdělávací program s názvem Náš svět. Na základě ŠVP sestavují učitelky Třídní vzdělávací programy, kde jsou přímo uváděny kompetence, cíle a činnosti práce s dětmi, individuální plány. Při této práci jsou využívány metodické materiály. Tyto jsou průběžně aktualizovány.

Na škole pracuje 18 zaměstnanců, z toho 12 pedagogických pracovnic, 6 provozních. Všechny pedagogické pracovnice se pravidelně zúčastňují vzdělávacích akcí pořádaných společnostmi KVIC Nový Jičín a NIVD Ostrava.

Škola spolupracuje s těmito institucemi:

  • Speciální centrem SRDCE Opava

  • Speciální školou Kap.Vajdy Ostrava-Zábřeh

  • Základní školou Hlučín-Rovniny, okres Opava

  • Základní školou dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, příspěvková organizace

  • KC Hlučín

 

V průběhu celého roku se děti zúčastňují divadelních představení, exkurzí knihovny, hasičské zbrojnice, planetária, Dětského ranče Hlučín, sportovních výletů, lyžařského kurzu, výstav, je pro ně uspořádána mikulášská a vánoční nadílka, maškarní ples. Pro rodiče organizujeme 2x ročně třídní schůzky s ukázkou práce dětí, tvořivé dílny, drakiádu, vystoupení ke Dni maminek, na konci školního roku společnou akci na zahradě nazvanou Rozloučení s předškoláky.

Na škole pracuje Spolek rodičů školka. Schůzky zástupců probíhají zpravidla 2x ročně. Spolek pomáhá finančně zajišťovat akce pro děti, má vypracován plán práce, plán akcí a rozpočet. Součástí rozpočtu SRŠ jsou také finanční sponzorské dary. Rodičům je 1x ročně předkládáno plnění a čerpání finančních prostředků.

 

 

 

Fotogalerie roku 2024