Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Správce osobních údajů, kontaktní údaje pro oblast GDPR. Správcem osobních údajů je školské zařízení Mateřská škola Hlučín, Cihelní p.o., IČO 75027160, se sídlem Hlučín, Cihelní 1500, zapsaná  od 6. 1. 2005 v rejstříku Škol a školských zařízení vedeného u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Odboru školství mládeže a sportu (identifikační číslo školského zařízení: 107628279 (dále jen „Správce“). Jakékoli dotazy týkající se zpracovávání osobních údajů můžete zasílat Pověřenci pro ochranu osobních údajů Ing. Luďkovi Mandokovi na adresu sídla Správce, na emailovou adresu ludek.mandok@autocont.cz nebo směřovat na tel. 724 289 323

2. Rozsah zpracování a kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce. Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:


3. Účel zpracování osobních údajů

3.1 Zpracovávání z důvodu splnění smlouvy, splnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Správce Poskytnutí osobních údajů nutných pro splnění smlouvy, plnění zákonných povinností Správce a ochranu oprávněných zájmů Správce je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebuje Správce souhlas subjektu osobních údajů.
Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže v čl. 5 Zásad.

4. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Při zpracování osobních údajů Správcem nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

5. Doba zpracování osobních údajů
Ke zpracování osobních údajů dochází po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou údaje zpracovávány, a to v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu Správce či v příslušných právních předpisech.

6. Kategorie příjemců osobních údajů
Správce při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Správce, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Správce a nesmí je využít jinak.

7. Práva subjektů údajů
V souladu s GDPR náleží subjektu osobních údajů práva vůči Správci. Tyto práva  je subjekt údajů oprávněn  uplatňovat na kontaktních adresách uvedených v čl. 1 těchto Zásad.

 

Fotogalerie roku 2024